Producenci
Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Instaltech24.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy instaltech24.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem sklepu internetowego jest firma Gaskop S.C. z siedzibą przy ulicy Tunelowej 2, 38-100 Strzyżów NIP 819-162-64-98, REGON 180359922.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie.

3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

4. Rejestracja konta Użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania Serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień.

 

§ 2. Definicje

1. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego  

2. Użytkownik Internetu - osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej.  

3. Strona Internetowa Dostawca - oznacza Pocztę Polską lub firmę kurierską, z którą współpracuje Sklep;

4. Sklep Internetowy - oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na Stronie Internetowej,

5.Administrator Danych Osobowych - oznacza firmę Gaskop S.C. z siedzibą w Strzyżowie, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.

6.  Sprzedawca - oznacza firmę Gaskop S.C. z siedzibą w Strzyżowie przy ulicy Tunelowej 2, będącej właścicielem praw do Sklepu Internetowego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami; 

7.  Klient/Nabywca - oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę; 

8. Konsument - oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową lub korzystającego z Usług;

9. Przedsiębiorca - oznacza Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą Zamówienia bezpośredniego związanego z wykonywaną działalnością, osobą prawną albo jednostką organizacyjną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie lun korzystającego z Usług;

10. Rejestracja - oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie Internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login i Hasło;

11. Konto Klienta - oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej;

12.  Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych;

13. Hasło - oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Kliena w Sklepie Internetowym;

14. Towar lub Produkt - oznacza Towar prezentowany na stronie Sklepu Internetowego, na który Klient może złożyć zamówienie;

15. Zamówieniezłożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

16. Umowa sprzedażyoznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę z Klientem Sklepu Internetowego, w trybie określonym niniejszym Regulaminem;

17. Dostawca - oznacza Pocztę Polską lub firmę kurierską, z którą współpracuje Sklep

18. Dostawaoznacza dostarczenie przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Klientowi towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży;

19. Usługa - oznacza zamieszczenie opinii o Produkcie w Sklepie;

 

§ 3. Warunki świadczenia usług, rejestracja i konto klienta

1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem;

2. Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, wypełniając formularz rejestracyjny, co prowadzi do stworzenia konta użytkownika, które pozwala w pełni korzystać z serwisu, w szczególności:

- ze specjalnych ofert skierowanych do zarejestrowanych użytkowników,

- możliwości śledzenia stanu realizacji zamówień i innych;

3. Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna;

4. Rejestracja konta użytkownika nie jest konieczna do standardowego użytkowania serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień.

5. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane przez Niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

6. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia podejrzenia, że Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby trzeciej, ma on obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę;

7. Konto użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń, jeżeli Właściciel (Administrator) stwierdził nadużycie Regulaminu. Usuwając dane Użytkownika Właściciel usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych.

 

§ 4. Oferta sklepu

1. Przedmiotami transakcji są produkty umieszczone na stronie www Sklepu Internetowego instaltech24.pl w chwili złożenia zamówienia;

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski;

3. Wszystkie dostępne w sklepie produkty posiadają gwarancję producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski;

4. Wszelkie informacje, dotyczące specyfikacji produktów, ich dane techniczne zgodne są z danymi katalogowymi producentów. Sklep instaltech24.pl zastrzega sobie prawo do błędów.

5. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Cena produktu na stronie jest wiążąca w momencie potwierdzenia jej przez pracownika sklepu.

6. W procesie komunikowania się Sprzedawcy z Nabywcą dopuszczona jest możliwość składania przez obie strony propozycji innych niż wymienione w ofercie sklepu instaltech24.pl, w szczególności dopuszczona jest możliwość ustalenia warunków transakcji innych niż standardowe, co wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności;

7. Zdjęcia prezentujące produkty będące w ofercie sklepu instaltech24.pl mają charakter poglądowy, mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów i nie mogą być podstawą ewentualnej reklamacji;

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.

 

§ 5. Zamówienie

1. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

3. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym instaltech24.pl odbywa się poprzez dodawanie produktów dostępnych w sklepie do koszyka oraz wypełnienie standardowego formularza zamówienia;

4. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym instaltech24.pl musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę i Nabywcę jeżeli jego wartość przekracza 2 000 zł. W celu potwierdzenia zawartości zamówienia oraz doprecyzowaniu szczegółów, w ciągu  1-4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, pracownik sklepu skontaktuje się z Nabywcą drogą internetową lub telefoniczną i po uzgodnieniach, przedstawi warunki realizacji zamówienia, obejmujące w szczególności:

- potwierdzenie rodzaju, ilości oraz wartości zamawianych towarów,

- kalkulację kosztów dostawy,

- adres dostawy,

 - termin realizacji zamówienia.

5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia, wynikającego ze strony Nabywcy, złożone zamówienie może zostać anulowane przez pracownika sklepu;

6. Złożone zamówienie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Właściciela (Administratora) danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji;

7. Przy zamówieniu produktów, których nie ma na stanie magazynowym, a których wartość jest wyższa niż     500 zł pobierany jest zadatek w wysokości 20% wartości zamówienia, który należy wpłacić na konto:

Nr konta: 77 1240 2672 1111 0010 3423 5699

Dane do płatności: Gaskop S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów NIP 819-162-64-98

Informacja dotyczy towarów, których nie posiadamy na stanie magazynowym. Produkty sprowadzane na indywidualne zamówienie Kupującego nie podlegają zwrotom. Przy rezygnacji zadatek nie zostaje rozliczany.

8. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia na towary nietypowe lub o wysokiej wartości, Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zażądać wpłaty zadatku na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia;

9. Po przedstawieniu warunków realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, Nabywca przesyła akceptację tych warunków drogą internetową na adres biuro@instaltech24.pl

10. Złożenie zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego instaltech24.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy;

11. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą, a Sklepem Internetowym instaltech24.pl. Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim;

 

§ 6.Płatności

1. Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT;

2. Cena przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta jak i Sprzedawcę.

3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, jeżeli Klient zaznaczył odpowiednią opcję podczas składania Zamówienia;

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

4a. Płatność gotówkowa przy odbiorze towaru - sprzedawca wysyła towar na podstawie złożonego zamówienia wraz z dowodem zakupu dla Nabywcy. Odbiorca uiszcza opłatę za towar wraz z kosztami przesyłki osobie dostarczającej przesyłkę. W przypadku nieodebrania towaru przez Nabywcę z jego winy, koszty związane z transportem obciążają Zamawiającego.

4b. Przelew całościowy - następuje na podstawie złożonego zamówienia z wyszczególnionymi produktami oraz kosztami wysyłki na zamówieniu. Nabywca dokonuje przelewu na konto podane w Zamówieniu. Sprzedawca, niezwłocznie po zarejestrowaniu przelewu w odpowiedniej wartości na koncie bankowym, przystąpi do realizacji zamówienia. W tytule przelewu Nabywca podaje numer Zamówienia. W przypadku nie otrzymania przelewu w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

5. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883). Dane osobowe podane przez użytkownika w celu realizacji transakcji są przechowywane na zabezpieczonym serwerze, na wydzielonym koncie. Dane podawane przez użytkownika podczas realizacji płatności on-line są chronione przez specjalistyczne serwisy obsługujące płatności.

 

§ 7. Korygowanie i anulowanie zamówień

1. Na prośbę Nabywcy, przekazaną za pomocą poczty elektronicznej e-mail, Sprzedawca może dokonać zmian w złożonym przez Nabywcę zamówieniu o ile nie zostało ono jeszcze zrealizowane. Realizacja zamówienia polega na odebraniu go od Sprzedawcy przez firmę kurierską w celu dostarczenia do Nabywcy. Zmianę Sprzedający potwierdza poprzez przesłanie zaktualizowanych warunków realizacji zamówienia na adres e-mail wskazany przez Nabywcę;

2. Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie ze Sprzedawcą. Użytkownik, który jest zarejestrowany w serwisie Sprzedawcy może monitorować stan realizacji zamówienia po zalogowaniu do Serwisu;

3. Rezygnacja z zamówienia następuje na prośbę Nabywcy przekazaną elektroniczną pocztą e-mail lub telefonicznie w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Sprzedawca może anulować realizację zamówienia pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane. Jako realizację zamówienia rozumie się oddanie zamówionego przez Nabywcę produktu firmie kurierskiej, celem dostarczenia go do Zamawiającego;

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień w przypadku zdarzeń losowych takich jak rozwiązanie umowy z dostawcą produktów, braku możliwości ich zamówienia przez okres dłuższy niż 5 tygodni, podanej błędnej ceny, podanego złego stanu magazynowego oraz innych przypadków losowych. Anulowanie zamówienia nastąpi do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

§ 8. Transport i dostawa towarów

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym instaltech24.pl realizowane są tylko na terytorium całego kraju, a w szczególnych przypadkach także za granicę;

2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

2a. odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy - tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru,

2b. przesyłka kurierska firmą spedycyjną - koszt dostawy towaru szacowany jest automatycznie na podstawie wagi przy składaniu zamówienia a następnie potwierdzany przez Sprzedawcę i przedstawiany Nabywcy do akceptacji ( wyjątek stanowią przesyłki niestandardowe, których koszt szacowany jest indywidualnie);

3. Dostawa towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy następuje zwyczajowo w ciągu 2 dni roboczych od daty zamówienia. Dostawa towarów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Nabywca będzie poinformowany w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w ramach warunków realizacji zamówienia;

4. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem, Nabywca powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez Nabywcę, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym traktowane jest jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

6. Odbierając towar Nabywca sprawdza, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu szkody";

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie związane z podaniem nie pełnego adresu, numeru telefonu, błędnego adresu e-mail lub nie zatwierdzenia zamówienia w ostatnim kroku procesu składania zamówienia;

8. Firma Gaskop S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień dostarczenia zakupionego towaru wynikłych z winy firmy kurierskiej.

 

§ 9. Korygowanie dokumentów zakupu

1. Korygowanie dokumentu zakupu wynikające z konieczności zmiany kontrahenta lub danych kontrahenta jest możliwe na prośbę Nabywcy, przekazaną drogą e-mailową tylko i wyłącznie na podstawie wypełnionej i podpisanej przez Nabywcę noty korygującej przesłanej w dwóch kopiach do Gaskop S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego dokumentu Sprzedawca zobowiązuje się do odesłania kopii wraz z pieczęcią firmy Gaskop S.C., co jest równoznaczne z korygowaniem dokumentu zakupu.

 

§ 10. Reklamacje, gwarancje, zwroty

1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru. Ewentualne uszkodzenia zewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi oraz skontaktować się z pracownikiem Sprzedawcy. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i spisanie "Protokołu Szkody";

2. Każdy zakupiony towar w instaltech24.pl jest fabrycznie nowy. Okres gwarancji zależy od producenta. Podstawą do rozpatrzenia gwarancji jest dowód zakupu (faktura/paragon) lub ewentualna karta gwarancyjna dołączona do zakupu. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce;

3. Zgłoszenie reklamacyjne w sklepie instaltech24.pl powinno być przesłane pocztą lub e-mailem z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania);

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, czas realizacji reklamacji (wymiana, ewentualna naprawa sprzętu) wynosi 7 dni roboczych w przypadku towarów dostępnych na stanie magazynowym. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców, o czym Nabywca będzie poinformowany drogą internetową  lub telefoniczną;

5. Różnice wynikające np. z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy w komplecie: przedmiot z pełną dokumentacją, faktura VAT, karta gwarancyjna. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej;

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi, który dokonał zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji lub indywidualnych potrzeb Klienta;

8. Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania, nie posiadają uszkodzeń oraz posiadają fabryczne opakowanie. W przypadku otwarcia opakowania i wyciągnięcia produktu uważa się towar za używany, gdyż posiada ślady ingerencji ( mikro ryski, ślady palców itp.) Produkt ten nie jest uważany za nowy i nie nadaje się do ponownej sprzedaży jako produkt nieużywany;

9. W przypadku zwrotów koszty związane z dostarczeniem do Siedziby Sprzedawcy pokrywa Nabywca;

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w transporcie zwrotnym;

11. Wartość zamówienia zostanie zwrócona przelewem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania i sprawdzenia przesyłki.

 

§ 11. Odstąpienie od umowy.

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny jak również bez ponoszenia kosztów, oprócz kosztów wyszczególnionych w punkcie 8 §11 niniejszego Regulaminu.

By zachować termin wystarczy wysłać odpowiednie oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a) pisemnie na adres: GASKOP S.C., ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów,

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@instaltech24.pl

2. Wzór formularza odstąpienia od umowy można znaleźć w załączniku nr 2 Ustawy o Prawach Konsumenta, a także na końcu niniejszego Regulaminu, jednak nie jest ono obowiązkowe.

3. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy która:

- obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy;

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Nabywca, chyba, ze ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Nabywcy, ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Nabywca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Nabywca może zwrócić produkt na adres: ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów.

7. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Nabywcę od umowy, które zobowiązany jest on ponieść:

a) jeżeli Nabywca wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

b) Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

c) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczeń przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji Konsumenta lub służący jego zindywidualizowanym potrzebom,

d) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) w której Konsument wyraźnie żądał aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument zażądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi, kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienie od umowy.

 

§ 12. Zakup produktu z preferencyjną stawką VAT

1. Zakup produktów z preferencyjną stawką VAT jest możliwy tylko w przypadku podpisania umowy na wykonanie usługi montażowej;

2. Podpisanie przedmiotowej umowy następuje po wcześniejszym uzgodnieniu jej warunków, której stronami jest Nabywca ( zwany w umowie Zleceniodawcą) oraz Zleceniobiorca ( właściciel sklepu instaltech24.pl);

3. Podpisanie umowy na wykonanie montażu następuje najpóźniej w chwili rozpoczęcia prac montażowych;

4. Obowiązkiem Nabywcy przed podpisaniem przedmiotowej umowy jest dostarczenie dokumentu administracyjnego potwierdzającego powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego, którego jest właścicielem bądź posiada inny tytuł prawny do budynku mieszkalnego;

5. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia związane z wykonaniem umowy montażowej dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności.

 

§13. Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin w formie publikowanej w dniu składania zamówienia;

2. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w Sklepie Internetowym rozstrzygane będą przez porozumienie stron;

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz w przypadku braku porozumienia obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego;

4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu sklepu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym Regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela, celem usunięcia jego konta.

 

 

 WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

..........................................                                                                                ......................................

..........................................                                                                                    (miejscowość, data)

..........................................

(dane składającego oświadczenie)

 

                                                                                        Sz.P.................................................

                                                                                         .......................................................

 

Ja, niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w ............................. (miejsce zawarcia umowy) dnia......................... pomiędzy:.................................................., a ......................................................................, której przedmiotem jest.................................................... .

 

 

                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                      .............................................

                                                                                                                (podpis nabywcy)

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl